Környezetbarát Életmód

Részletes játékleírás, ismertető, szabályok a nyereményjátékban való részvételhez.

A nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) a Barabás Csaba e.v. (1131 Budapest, Jéggyár utca 1., 3/9.) által üzemeltetett,

http://www.kornyezetbarateletmod.com/tudatos-tavasz-kihivas weboldalon elérhető

Tudatos Tavasz Kihívás elnevezésű

nyereményjátékra (a továbbiakban: kihívás vagy Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója Barabás Csaba e.v. (továbbiakban: tulajdonos).

A kihívásban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül,

automatikusan elfogadja a jelen szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek

ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási

vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek

maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás

bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,

valamint azok közeli hozzátartozói;

 egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény

felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai,

valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását,

illetve a jelen szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a kihívás

időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a tulajdonos nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai

megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a http://www.kornyezetbarateletmod.com/tudatos-tavasz-kihivas oldalra érkező

látogatóknak lehetőségük van részt venni a kihívásban abban az esetben, ha a kihívás során

minden kötelező heti feladatot és a kvízt teljesítik. A www.kornyezetbarateletmod.com/tudatos-tavasz-kihivas oldal lehetőséget biztosít arra, hogy egyszerűen és gyorsan hozzáférhetőek legyenek a feladatok és ugyanitt kitölthetőek a kvízek, beadhatóak a teljesített kötelező és extra feladatok bizonyítéka (képek, leírások, videók stb.). Segítséget a weboldalhoz tartozó hivatalos online felületek biztosítanak (Facebook oldal, Facebook csoport, Instagram oldal, Youtube). Azt tekinti a tulajdonos kész heti feladatnak, amikor a játékos feltöltött legalább 1 képet (a kötelező, fő heti feladatról) és kitöltötte a kvízt.

A kihívásban azok vehetnek részt, akik

 nevük és e-mail címük megadásával beregisztráltak a játékba,

 elfogadták a Játék szabályzatát,

 13 héten át beadták a minimum kötelező feladatokat és az be is érkezett a tulajdonos e-mail címére (hello@koribari.com , koribari@koribari.com , kornyezetbarateletmod@gmail.com , info@koribari.com). Kész

kitöltésnek azokat tekinti, amelyet a játékos a leírásnak megfelelően és sikeresen teljesített, ezt feltöltött fájllal igazolja.

2

A kihívás részvételi feltételeiről részletesebben itt olvashat: jelen Szabályzat 4. pontja.

3. A kihívás időtartama

A kihívás 2021 Március 1. és 2021. Május 30 között zajlik.

A kihívásban részt venni, arra jelentkezni a kihívás meghirdetésének időpontjától, a Játék

utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése

után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A kihívás időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések és

anyagok a nyereményre igényt nem tehetnek.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen

Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul

teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 a Játék során megadott, minimum a kötelező feladatok teljesítése,

 jelen Szabályzat elfogadása,

 névvel és e-mail címmel történő regisztráció a nyereményjátékra,

 a A www.kornyezetbarateletmod.com/tudatos-tavasz-kihivas weboldalon elérhető feladatok teljesítése, azok megerősítése dokumentáció feltöltés által, amely a 13. azaz utolsó heti feladatok beadása után (google form kitöltése) és küldés gomb megnyomásával ér véget,

 a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon,

hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,

 az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő

hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és

időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

 egy Játékos egy e-mail címről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat

a A www.kornyezetbarateletmod.com/tudatos-tavasz-kihivas weboldalon, és vehet részt a

kihívásban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban,

azt a tualjdonos valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A kihívásra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes,

azt a tulajdonosnak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem tarthat igényt a nyereményre. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és

a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit, amennyiben az összes korábbi kötelező feladatot teljesíti és dokumentációval igazolja a kihívás végéig.

5. Nyeremény

A Játék nyereménye: 1 db 5000Ft értékű vásárlási utalvány a www.kornyezetbarateletmod.com oldalra., 3 fő részére. Az utalvány 1 évig érvényes, nem váltható be pénzre, csak 1x használható fel.

Nyertes a hirdetés eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján

nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes

képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében

kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot

gyakorló szülő.)

3

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a tulajdonos

és a nyertesek kötelesek együttműködni.

A tulajdonos vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó

személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további

adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A tulajdonos nem vállalja a

nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a

nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A tulajdonos az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem

ad ki.

6. Nyertesek kihírdetése

A nyertesek kihírdetése legkésőbb 2021. Június 30-ig megtörténik a beadott teljesített feladatok pontozása alapján. A kötelező heti feladat 5 pontot ér, továbbá kötelelző a heti 1 kvíz kitöltése vasárnaponként, melynek pontjai a feladatlapban találhatóak. Minden nem kötelező (azaz heti 7 extra) feladat 1 pontot ér. Az eredmény kiszámítása és ellenőrzése a tulajdonost 3 segítő főből álló ellenőrző bizottság előtt készül, melyről a bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv

készül.

A kihírdetés alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes megnevezése is történik (pontszám alapján a legközelebb álló játékos).

Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott

határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a

nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes

mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen

álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a

tulajdonos tulajdonában marad.

A már kihírdetett Játékosok a jutalmazás további részében nem hirdethetőek ki újra.

A nyereményre történő igénylésre  nem jogosult az a Játékos, aki a jelen

Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt

visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és

lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást

visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését

követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan.

Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén az eredmények kihírdetését követő 2 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím,

e-mail cím, telefonszám megadása.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

4

A Játékosok kötelesek együttműködni a tulajdonossal a nyeremények átvétele, illetve

igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény

átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető

igénybe, és a tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a tulajdonos kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A

nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak

hiánytalan és pontos megadása. A tulajdonos mindent megtesz a nyeremények mielőbbi

kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik.

Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel

rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A tulajdonos a nyereményt egy

alkalommal postázza/küldi el.

A tulajdonos nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért

vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő

vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követően, az előre egyeztetett időpontban a

nyereményt nem veszi át/ erősíti meg az átvételt, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban

rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az

okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon

belül köteles tájékoztatni a tulajdonost.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt

meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás

tényéről a tulajdonost előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a

tulajdonos részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a

meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy

hozzájárul, hogy a tulajdonos a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve

filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen

szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

9. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési

Tájékoztató (link: https://kornyezetbarateletmod.com/adatkezelesi-tajekoztato/),

valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi

Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok)

személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi

CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a

tulajdonos nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási

azonosító: bejelentés alatt), és azokat a Profession az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j)

pontjában meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat – a nyertesekre

vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást

követő 6 hónapig kezelje;

 a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a

székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C.

5

törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

– a nyertes Játékos(ok) nevét a sorsolást követő 14 napig a www.kornyezetbarateletmod.com/tudatos-tavasz-kihivas

weboldalon

 kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye;

 a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a

nyertes (Játékos(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Játékkal a

sorsolást követő 30 napig nyilvánosságra hozza;

 valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként

eljáró Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.),

vagy a Packet Trans Kft. (1239 Budapest,Ócsai út 1-3.) részére

átadja vagy e-mailben eküldje.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a

tulajdonos az Adatkezelési Tájékoztató egy pontjában meghatározott célból

(adatkezelési nyilvántartási azonosító igénylése folyamatban van) a megadott

elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli

kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a

help@koribari.com email címen vagy írásban postai úton a Barabás Csaba e.v.

1131 Budapest, Jéggyár utca 1., 3/9.. postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A

Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési illetve marketing célú

hozzájárulások automatikus visszavonását.

A tulajdonos adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről

(Igényérvényesítési cím: help@koribari.com) és egyéb a jelen

Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a tulajdonos

Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

10. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy

szállítási késedelemért a tulajdonos nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk

tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából

adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra

történő jelentkezés során (vagy azt követően) a tulajdonosnak általában nem áll

módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és

anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A tulajdonos a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét,

kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit

nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A tulajdonos kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a

Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás

működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó

költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a kihívásban történő részvétellel

kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a kihírdetésével, a nyereményekkel, a

nyertesekkel kapcsolatos, a tulajdonossal vagy bármely harmadik személlyel szembeni

igényérvényesítésről.

A tulajdonos a kihívás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért,

teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A tulajdonos nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a kihívás időtartama alatt a játék,

illetve a játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból

időszakosan nem érhető el. A tulajdonos nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal

(például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy

kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

11. Egyéb

A tulajdonos fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a nyertesek kihírdetését követő 14 napig elérhető a

www.kornyezetbarateletmod.com/tudatos-tavasz-kihivas weboldalon.

Amennyiben a kihívással kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a kihívásra történő

jelentkezéskor megadott e-mail címről az help@koribai.com e-mail címre!

Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2021. február 23.

Ingyenes szállítás

15.000 Ft feletti vásárlás esetében a házhoz szállítás ingyenes! 8000 Ft felett pedig csomagautómatába.
Egyedül nem jön ki az összeg? Szólj a barátaidnak, és rendeljetek együtt, így a szállítás okozta környezeti terhelést is csökkenthetitek! 

Bejelentkezés

Regisztráció